Do komunálních voleb 2022 jdeme s následujícím programem

Vybudování nového multifunkčního komplexu, zahrnujícího novou hasičskou zbrojnici a sportovní halu, v lokalitě TJ Sokol Hrabová a přilehlém okolí
Maximální využívání účelových dotací
Zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb
Řešení kanalizace dle již existujících projektů a projektová příprava pro další lokality
Podpora aktivního života seniorů a zlepšování kvality jejich života
Podpora zavádění vysokorychlostního internetu prostřednictvím optických kabelů, včetně míst s individuální zástavbou
Revitalizace zastaralého bytového fondu v majetku obce
Zvýšení zapojení občanů do dění v obci a aktivní komunikace samosprávy s občany
Maximální informovanost občanů a transparentnost
Snaha o zachování vesnického rázu obce
Podnikání kroků ke snížení dopravní zátěže v obci
Revitalizace parku před úřadem
Navýšení počtu parkovacích míst na Šídlovci
Podpora a rozvoj spolkového života v obci
Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů přirozeně žijících na území obce
Zvýšená pozornost oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu, se zachováním rybníků a jejich napojení na Lesní potok
Podpora mimoškolních aktivit dětí
Podpora činnosti místního dobrovolného hasičského sboru a TJ Sokol Hrabová, s důrazem na práci s mládeží
Péče o čistotu a vzhled obce
Důrazné potírání drobné majetkové kriminality