• Maximální informovanost občanů a transparentnost vedení obce
 • Snaha o zachování vesnického rázu obce
 • Dobudování kanalizace v jižní části obce
 • Možnost pro občany vyjádřit se k aktuálním problémům a záležitostem obce a vyjádřit své názory
 • Podnikání kroků ke snížení dopravní zátěže v obci
 • Navázání na projekty zahájené minulými zastupitelstvy a dokončit je (zejména nová školka a kulturní dům)
 • Rozvíjení vizí budoucnosti obce, na které budou moci navázat zastupitelé v dalších volebních obdobích
 • Podporování a rozvíjení spolkového života v obci
 • Podpora zavádění vysokorychlostního internetu prostřednictvím optických kabelů, včetně míst s individuální zástavbou
 • Podporování aktivního života seniorů a zlepšo­vání kvality jejich života
 • Zachování a rozvoj biologické rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů přirozeně žijících na území obce
 • Podnikání kroků k vybudování protihlukové zdi podél ulice Místecké
 • Dořešení oblasti Pilíků, kterou bychom rádi viděli jako přírodní biologickou rekreační zónu se zachovanými rybníky
 • Podporování a rozvíjení vzdělávání v obci
 • Podporování mimoškolních aktivit dětí
 • Podpora činnosti místního dobrovolného hasičského sboru a TJ Sokol Hrabová, s důrazem na práci s mládeží
 • Pečování o čistotu a vzhled obce
 • Důrazné potírání drobné majetkové kriminality